Page Header

Het weer

Vandaag

20-02-2018

Zwaar bewolkt

4.4°C

Zwaar bewolkt

wo do vr za zo
regen regen regen regen regen
5°C 4°C 2°C 3°C 0°C
-4°C -3°C -4°C -5°C -5°C

Nieuwsbrief

Kunstroute

Kunstroute in Bergen
uitagenda

Redactie

heb je tips of nieuws? stuur onze redactie gerust een e-mail op redactie@welkominbergen.com

of bel ons op 0725091530

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Welkominbergen.com / Memo Publiciteit

Art. 1 Definities

1.1 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit:
De onderneming Welkominbergen.com / Memo Publiciteit stelt zich ten doel het imago van Bergen nh zodanig te versterken dat de economische groei van Bergen nh boven het landelijk gemiddelde uitstijgt. Hierdoor ontstaan extra bestedingen, arbeidsplaatsen en culturele bedrijvigheid.

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijk of rechtspersoon die van
Welkominbergen.com / Memo Publiciteit een partner / advertentie pakket afneemt.

1.3 Welkom in Bergen Partners:
Samenwerkingsverband tussen verschillende publieke en private spelers in de gemeente Bergen nh ter stimulans van meer samenwerking en synergie ter vergroting van het potentieel van de gemeente Bergen nh.

Art. 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Welkominbergen.com / Memo Publiciteit en een opdrachtgever.

2.2 Andersluidende voorwaarden zijn alleen op een aanbieding dan wel overeenkomst tussen partijen van toepassing indien partijen dat nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een aanbieding cq overeenkomst waarop naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, geldt als instemming met de inhoud en de toepassing ervan.

Art. 3 Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn schriftelijk en vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Art. 4 Prijzen

4.1De aangeboden prijzen gelden van 1 januari t/m 31 december van enig jaar en zijn gebaseerd op de prijzen van het jaar waarop de overeenkomst betrekking heeft. Elk jaar worden de prijzen door Welkominbergen.com / Memo Publiciteit herzien. De in aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Art. 5 Overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand zodra Welkominbergen.com / Memo Publiciteit het “deelnameformulier Welkom in Bergen Partners” door opdrachtgever ondertekend, per post of ingescand per e-mail, retour heeft ontvangen.Welkominbergen.com / Memo Publiciteit zendt opdrachtgever een ontvangstbevestiging.

5.2 De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Welkominbergen.com / Memo Publiciteit opdrachtgever als Welkom in Bergen Partner accepteert. Het recht van Welkominbergen.com / Memo Publiciteit om opdrachtgever als Welkom in Bergen Partner te weigeren vervalt zodra opdrachtgever de factuur heeft voldaan. Aan de ontvangstbevestiging genoemd in artikel 5.1 kan opdrachtgever geen rechten van acceptatie ontlenen.

5.3 De volgende documenten zijn onlosmakelijk aan de overeenkomst verbonden als ware zij daarin letterlijk opgenomen:
– deelnameformulier
– partnerpakket informatie

– exposure informatie website www.welkominbergen.com

– tarievenkaart
– aanleverspecificaties content
– algemene voorwaarden

5.4 Eerst vanaf het moment van ontvangst van het door opdrachtgever getekende deelnameformulier en na betaling van de factuur, is City Welkominbergen.com / Memo Publiciteit gehouden om de overeengekomen diensten en/of producten te leveren.

5.5 Aanvullingen cq wijzigingen op de overeenkomst dan wel op de algemene voorwaarden zijn eerst bindend nadat deze door Welkominbergen.com / Memo Publiciteit schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

5.6 Mondelinge afspraken zijn eerst bindend nadat deze door Welkominbergen.com / Memo Publiciteit schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 6 Looptijd

6.1 De overeenkomst is maximaal voor één jaar geldig. Een jaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. Aan het einde van ieder jaar wordt een nieuwe aanbieding voor het daarop volgende jaar gedaan. Op de overeenkomst aanvullende diensten hebben een eigen looptijd en worden afzonderlijk tussen partijen overeengekomen.

 

Art. 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Welkominbergen.com / Memo Publiciteit aangeeft deze nodig te hebben of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig voor plaatsing van de uiting, volledig, kosteloos en in de door Welkominbergen.com / Memo Publiciteit gewenste vorm worden aangeleverd.

7.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Welkominbergen.com / Memo Publiciteit voor de gevolgen cq schades uit het niet juist cq volledig zijn van de gegevens.

7.3 De door opdrachtgever verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. zijn vrij van virussen en/of defecten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die ontstaat indien niet aan dit vereiste is voldaan en vrijwaart Welkominbergen.com / Memo Publiciteit voor de gevolgen cq schades uit het niet virus- en defectvrij zijn van de aangeleverde materialen.

7.4 Indien door opdrachtgever niet aan het vereiste van dit artikel is voldaan, heeft Welkominbergen.com / Memo Publiciteit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten voor de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.5 Heeft opdrachtgever na een termijn van 7 kalenderdagen niet aan zijn verplichtingen voldaan, dan vervalt het recht op plaatsing van de bewuste uiting en is Welkominbergen.com / Memo Publiciteit bevoegd de gereserveerde mediaruimte aan een derde te vergeven. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen gelden plaats. Gefactureerde gelden blijven verschuldigd.

7.6 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit behoudt het recht om het ingezonden materiaal in te korten dan wel aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, muziek- als beeldmateriaal.

Art. 8 Voorbehoud tot plaatsing

8.1 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit bewaakt de kernwaarden van de gemeente Bergen: kwaliteit, oorspronkelijkheid en menselijke maat, met name als het gaat om beeldbepalende uitingen. Welkominbergen.com / Memo Publiciteit behoudt zich het recht voor om iedere uiting van opdrachtgever te weigeren en/of te verwijderen, die naar het oordeel van Welkominbergen.com / Memo Publiciteit strijdig is met haar beleid dan wel haar kernwaarden. Opdrachtgever wordt hiervan door Welkominbergen.com / Memo Publiciteit schriftelijk in kennis gesteld.

8.2 Is sprake van de situatie genoemd in artikel 8.1 dan krijgt opdrachtgever eenmalig de mogelijkheid om binnen 7 kalenderdagen na weigering en/of verwijdering een passende uiting aan Welkominbergen.com / Memo Publiciteit te leveren. Wordt binnen genoemde 7 kalenderdagen geen passende uiting door opdrachtgever gevonden dan wel aangeleverd, dan vervalt het recht op plaatsing van de bewuste uiting en is Welkominbergen.com / Memo Publiciteit bevoegd de gereserveerde mediaruimte aan een derde te vergeven. Er vindt in geen van de gevallen restitutie van de overeengekomen gelden plaats. Gefactureerde gelden blijven verschuldigd.

8.3 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit bepaalt wanneer de mediaruimte aan de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de opdrachtgever.

Art. 9 Wijzigingen

9.1 Voor opdrachtgever bestaan er verschillende advertentiemogelijkheden voor op de website www.welkominbergen.com. T.a.v. de uiting op de website gelden de volgende bepalingen:

Bij een advertentieovereenkomst van een kwartaal is een eenmalige tussentijdse wijziging van de uiting toegestaan.

Bij een advertentieovereenkomst van een half jaar zijn twee tussentijdse wijzigingen van de uiting toegestaan.

Bij een advertentieovereenkomst van een jaar zijn vier tussentijdse wijzigingen van de uiting toegestaan.

9.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het niet mogelijk om andere media uitingen tussentijds te wijzigen.

9.3 Op alle wijzigingen is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Art. 10 Betaling

10.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Na ontvangst van de getekende overeenkomst wordt de factuur aan opdrachtgever verzonden.

10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich bij betaling te beroepen op korting, verrekening of schuldvergelijking.

10.3 Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Welkominbergen.com / Memo Publiciteit bevoegd om de levering van haar producten en/of diensten op te schorten totdat de betaling is geschied.

10.4 Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij van rechtswege direct in verzuim vanaf welk moment hij de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.

Art. 11 Aansprakelijkheid

11.1 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Welkominbergen.com / Memo Publiciteit is uitgegaan van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, verstrekte gegevens die onjuist en/of onvolledig waren, beeldmateriaal niet vrij van rechten was, materiaal niet geplaatst kon worden omdat het niet voldeed aan het beleid of de kernwaarden etc..

11.2 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien Welkominbergen.com / Memo Publiciteit daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van haar toeleveranciers. Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk en per direct op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige nog iets verschuldigd zullen zijn.

11.3 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit is niet aansprakelijk voor de schade welke mogelijk het gevolg is van het niet bereikbaar zijn van de website.

11.4 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van druk- en/of zetfouten.

11.5 Onder het schadebegrip in dit artikel wordt onder meer verstaan: schade waaronder indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking of verlies van data, materialen of software van derden.

11.6 De aansprakelijkheid van Welkominbergen.com / Memo Publiciteit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarvoor de betreffende overeenkomst is aangegaan.

Art. 12 Ontbinding, annulering, opzegging

12.1 Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert dan wel (tussentijds) opzegt, blijft hij de kosten verschuldigd zoals overeengekomen en in deze algemene voorwaarden bepaald.

Art. 13 Beeldmerk

13.1 De rechten van het beeldmerk van welkominbergen.com berusten bij Welkominbergen.com / Memo Publiciteit. Welkominbergen.com / Memo Publiciteit moedigt opdrachtgevers aan het beeldmerk te gebruiken in eigen uitingen, echter niet dan na schriftelijke toestemming vanWelkominbergen.com / Memo Publiciteit en met inachtneming van de gebruiksregels. De gebruiksregels zijn separaat te verkrijgen bij Welkominbergen.com / Memo Publiciteit.

Art. 14 Doorontwikkeling

14.1 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit behoudt te allen tijde de vrijheid haar diensten en producten verder te ontwikkelen en daarmee de door de opdrachtgever verstrekte content en beeldmateriaal op andere wijze te (laten) ontsluiten, bijvoorbeeld via een mobiele website, app’s voor de mobiele telefoon, social media etc. Door ondertekening van het deelnameformulier welkominbergen.com Partners geeft opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming.

Art. 15 Overige bepalingen

15.1 Welkominbergen.com / Memo Publiciteit behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Opdrachtgever is aan de wijzigingen gebonden.

15.2 Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

Nieuwsbrief

weersverwachting

Vandaag

20 feb. 2018

Zwaar bewolkt

4.4°C

Zwaar bewolkt

wo do vr za zo
regen regen regen regen regen
5°C 4°C 2°C 3°C 0°C
-4°C -3°C -4°C -5°C -5°C

Redactie

heb je tips of nieuws? stuur onze redactie gerust een e-mail op redactie@welkominbergen.com

of bel ons op 072 - 5091530

Nieuwsbrief

welkom in bergen .com | © 2010 - 2018 Ontwikkeld door iDOTMEDIA B.V

Snelle links

Gemeente Bergen

Deze website is mede mogelijk gemaakt door gemeente Bergen.

Redactie

heb je tips of nieuws? stuur onze redactie gerust een e-mail op redactie@welkominbergen.com.

of bel ons op 0725091530

Adverteren

U kunt als bedrijf of instelling adverteren op Welkominbergen.com,

Meer info

Adres

Uitgeverij Memo
Raadhuisstraat 2 - 4
1861 KS Bergen

Nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief en wilt u zich uitschrijven? Wat jammer, via deze link kunt u zich uitschrijven.

Contact opnemen
captcha